تغییر عادات بد را جایگزین رژیم سخت کنید

به گزارش مجله جهانگیر، زندگی آنلاین/امروزه فرآیند کاهش وزن به یک تجارت پیچید ه تبد یل شد ه است. واضح است که آنچه می خوریم بر سلامت و نیز وزن ما اثر می گذارد اما تقریباً تمام افراد که تا به حال برای کاهش وزن کوشش کرد ه اند می د انند که این امر به ساد گی صحبت کرد ن د ر مورد آن نیست.بیشتر ما می د انیم سبزیجاتی نظیر کلم بروکلی از کیک و کلوچه سالم تر هستند . حتی می توانیم تمام روز د ر مورد مضرات شکر، چربی و نشاسته زیاد و خواص آنتی اکسید ان های سبزیجات صحبت کنیم، اما اینها هیچ کد ام از خوشمزگی کیک و کلوچه کم نمی نمایند و ما هنوز میل به مصرف آنها د اریم. بیشتر رژیم های کاهش وزن فقط به شما د ر مورد انواع غذایی که باید یا نباید بخورید می گویند اما این که چرا و چگونه باید این کار را انجام د اد معمولاً مغفول باقی می ماند . اگرچه د اشتن آگاهی های تغذیه ای بسیار مهم است، اما این فقط یک قطعه کوچک از پازل کاهش وزن می باشد . راز و رمز اصلی موفقیت د ر د انستن ریشه رفتارها و انگیزه هاست. به عبارت ساد ه تر می توان گفت رژیم غذایی از مغز شما شروع می گردد نه از بشقاب غذایتان.

تغییر عادات بد را جایگزین رژیم سخت کنید

محد ود یت قد رت اراد ه

نخستین نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که ما انسان ها آن قد ر که می پند اریم بر روی تصمیم های تغذیه ای خود کنترل ند اریم. تصور ما این است که هر زمان که بخواهیم می توانیم از قد رت اراد ه خود استفاد ه کنیم و مثلاً به جای همبرگر، سالاد سفارش د هیم. اما باید اذعان کنیم که خود کنترلی پد ید ه ای نیست که بتوانیم به راحتی آن را خاموش و روشن نماییم. د ر واقع می توان گفت فرآیند تصمیم گیری - به ویژه هنگامی که با غذا روبرو می شویم- بسیار پیچید ه تر از آن است که تصور می گردد . به طور تقریبی 20 د رصد از کالری مصرفی روزانه ما توسط مغز مورد استفاد ه قرار می گیرد . مشابه آنچه د ر ماهیچه ها اتفاق می افتد ، مغز نیز وقتی مکرراً برای تصمیم گیری ها مورد استفاد ه قرار می گیرد ممکن است د چار خستگی د ر این امر گردد . تصمیم گیری های مکرری که د ر طول روز انجام می د هیم مغز ما را خسته می کند و برای تجد ید قوا احتیاج به انرژی مجد د د ارد . افزایش قند خون این انرژی را فراهم می کند . معمولاً یافتن یک غذای سالم برای افزایش قند خون بسیار مشکل تر از یک غذای سریع و شیرین نظیر کیک و کلوچه است.

تغییر عاد ات، کلید معماست

یکی از راه های کنار آمد ن مغز با پازل اراد ه و تصمیم گیری، اتوماتیک نمود ن فرآیند تصمیم گیری تا حد ممکن می باشد . مغز این کار را با ایجاد عاد ت انجام می د هد . عاد ت ها رفتارهای خاصی هستند که د ر پاسخ به یک تحریک ایجاد می گرد ند . عاد ت ها عمد تاً با نوعی از پاد اش د ر ارتباط می باشند که موجب افزایش پاسخ د ر فرد می گرد ند . به عبارت ساد ه تر یک عاد ت زمانی ایجاد می گردد که برای اولین بار یک تحریک باعث بروز پاسخ خاص رفتاری گرد ید ه و متعاقب آن پاد اشی که فرد از این رفتار می گیرد منجر به تقویت آن شد ه و به مرور زمان رفتار مذکور به صورت یک عاد ت د ر می آید . د ر حقیقت عاد ات ما یک منشاء رفلکسی د ارند . زمانی که این عاد ت شکل گرفت، از این به بعد د یگر به طور اتوماتیک یا خود کار د رآمد ه و د یگر احتیاجی به کوشش ذهنی و به کارگیری مغز نخواهد د اشت. د انشمند ان تخمین می زنند که حد ود 90 د رصد تصمیم های ما د ر مورد غذا خورد ن به صورت عاد ت است. این کار موجب ذخیره انرژی برای تصمیم گیری های مشکل تری است که د ر آنها عاد ت نقشی ند ارد .با این تفاسیر می توان گفت بهتر است به جای این که به قد رت اراد ه خود متکی باشیم باید سعی کنیم عاد ت های غذایی جد ید سالم را جایگزین عاد ات قبلی نماییم. همچنین برای ماند گاری عاد ت های سالم باید سعی د ر یافتن پاد اش های مناسب برای رفتاری های صحیح و سالم تغذیه ای نماییم. د رواقع کوشش ما باید بر یافتن عاد ت های سالم و د ر عین حال لذت بخش باشد . یکی از راههای ایجاد پاد اش، مشخص کرد ن هد ف های قابل د ستیابی و رسید ن به این اهد اف است. این همان موضوعی است که بازیهای وید ئویی را برای افراد استفاد ه کنند ه از آنها جذاب می کند . البته به یاد د اشته باشید که د ر یک زمان نباید سعی د ر تغییر عاد ت های متعد د نمایید . بهتر است د و یا نهایتاً سه عاد ت غلط را انتخاب کنید و برای تغییر آنها برنامه ریزی و هد ف گذاری نمایید . فرآیند تغییر عاد ت ها به طور میانگین معمولاً 21 روز طول می کشند . سعی کنید از سهل ترین آنها آغاز کنید .پس از مد تی خواهید د ید که روال همیشگی و روزمره شما کاملاً تغییر کرد ه و جای خود را به برنامه جد ید د اد ه است. بنابراین اصلاً خسته و د ل زد ه نشوید و مطمئن باشید تغییراتی که به طور تد ریجی د ر زند گی شما اتفاق می افتند چنانچه پاد اش های مناسبی د ریافت کنند ، برای همواره د ر وجود شما ماند گار خواهند شد . مشخص این پاد اش از فرد به فرد د یگر متفاوت است. کمی احساس سرحالی و سلامت بود ن یا کاهش یک سایز و اند ازه شد ن لباس هایی که تنگ شد ه بود ند ، تشویق افراد خانواد ه و د وستان و یا حتی کاهش د رد کمر و زانو هر کد ام می توانند به خود خود یک پاد اش محسوب شد ه و باعث تقویت رفتارهای صحیح غذایی می گرد ند .

منبع: همگردی
انتشار: 4 خرداد 1400 بروزرسانی: 4 خرداد 1400 گردآورنده: jahangirrazmi.ir شناسه مطلب: 1388

به "تغییر عادات بد را جایگزین رژیم سخت کنید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تغییر عادات بد را جایگزین رژیم سخت کنید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید